Sist oppdatert: 03-01-2024 Utdanning 

Lærekandidat lønn 

En lærekandidat er en person som følger en alternativ vei for å oppnå yrkeskompetanse.

Lærekandidatordningen er en tilrettelagt form for yrkesopplæring for personer som av ulike grunner ikke kan følge den tradisjonelle lærling veien via skole og lærlingeordningen.

Lærekandidater har krav på lærekandidat lønn mens de er under utdannelse, men hvor mye vil kunne variere fra bransje til bransje.  

For å beregne lønn til lærekandidater må man se på en rekke ulike faktorer. Bransje, alder, ansiennitet, opplæringsordning, samt individuelle avtaler mellom arbeidsgiver og lærekandidaten er alle avgjørende faktorer når lønn til lærekandidat kan bestemmes. 

Lærekandidater kan stort sett forvente seg en lærekandidat lønn basert på satsene som brukes for å bestemme hva lærlinger i bedriften lønnes. Det er dog viktig å huske at vi i Norge ikke har krav til minstelønn for lærlinger i alle bransjer.

Lærekandidaten selv og arbeidsgiveren må sette seg inn i gjeldende regler og avtaler som gjelder for den spesifikke bransjen.

Om man er usikker på gjeldende regler for lærekandidat lønn, kan man kontakte fagforeninger eller opplæringskontorer for ytterligere veiledning og informasjon om lønnsforholdene for lærekandidater

Slik fordeles lærekandidat lønn over læretiden

 Lønn til en lærekandidat avtales ofte individuelt og man må selv snakke med lærebedriften for å høre hva man kan forvente i lønn. 

Tar vi utgangspunkt i hva lærlinger innen bygg- og anlegg kan forvente i lønn, vil en lærekandidat kunne se slik ut. 

1. halvår: Lærekandidat mottar 30 prosent av fagarbeiderlønn (71.49 kr pr.time)
2. halvår: Lærekandidat mottar 40 prosent av fagarbeiderlønn (95,32  kr pr.time)
3. halvår: Lærekandidat mottar 50 prosent av fagarbeiderlønn (119,5  kr pr.time)
4. halvår: Lærekandidat mottar 80 prosent av fagarbeiderlønn (190,64 kr pr.time)

Lønn til lærekandidat kan også fordeles 40 % første året og 60 % andre året ved to års læretid. Hvordan lønnen skal fordeles er ofte regulert i tariffavtalene, men husk at ikke alle bransjer innen bygg- og anlegg har tariffavtaler.

Det er dermed heller ikke lovpålagt minstelønn for alle lærekandidater i Norge. 

Hvor mye lærekandidat lønn man ender opp med til slutt, vil kunne avhenge av hvilket fag man utdanner seg innen, hvor gammel lærekandidat er og hvilken erfaring man har.

Som lærekandidat kan man også forhandle lønn underveis, ettersom man lærer seg faget, blir mer selvstendig og dermed en mer produktiv del av bedriften. 

Minstelønn i bygg- og anlegg (fra 15. juni 2023)

 • For faglærte: 238,30 kroner (ligger ofte grunn for hva du kan forvente i lærekandidat lønn)
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 214,90 kroner
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 223,80 kroner
 • For arbeidstakere under 18 år: 146,50 kroner
   

Når du er ferdig med din tid som lærekandidat og har bestått din kompetanseprøve, vil du ha langt sterkere kort på hånden hva gjelder lønnsforhandlinger.

Hva lønnen din til slutt blir er vanskelig å si og lønn vi variere ut fra alder, ansiennitet og hvor i Norge du er bosatt. 

Snittlønn innen bygg-og anlegg var i 2023, 43.930 kroner i måneden. 

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Som lærekandidat har du krav på lønn gjennom hele læretiden

 • Dine lønnsbetingelser skal framkomme i arbeidskontrakten du har med lærebedriften. Lærekandidat lønn vil variere ut fra fag, aldre, ansiennitet etc
   
 • Lærekandidat lønn kan variere ut fra om du selv er organisert og om lærebedriften din følger gjeldende tariffavtale
   
 • En lærekandidat starter med en relativt lav lønn, som gradvis øker ettersom de blir mer selvstendig og nærmer seg kompetanseprøve 
   
 • Opplæringen skal være gratis for deg som lærekandidat og det er lærebedriften som skal dekke kostnader med nødvendig verneutstyr og hjelpemidler etc
   
 • Som lærekandidat har du også muligheten for å søke om støtte fra Lånekassen, til tross for at du mottar lærekandidat lønn
   

Om du er lærekandidat i et statlig foretak kan du her lese mer om: Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

Gjeldende regler og avtaler for lærekandidater:

 • Lønn under opplæring: Lærekandidater har rett til lønn mens de er under opplæring, enten de er på skolen eller utfører praktisk arbeid i bedriften
   
 • Tariffavtaler og bransjepraksis: Lønnssatser for lærekandidat kan være regulert av tariffavtaler som gjelder i den aktuelle bransjen. Dette kan variere og det er vanlig at fagforeninger forhandler om lønnsbetingelsene
   
 • Alder og ansiennitet: Lærekandidat lønn kan også påvirkes av lærekandidatens alder og eventuell ansiennitet. Noen tariffavtaler kan inkludere bestemmelser om lønnsøkninger basert på alder eller lengden på opplæringsperioden
   
 • Stillingsprosent: Lærekandidat kan ha en stillingsprosent som angir hvor mye de jobber i forhold til en fulltidsstilling. Lønnen vil derfor være proporsjonal med stillingsprosenten
   
 • Offentlige tilskudd: Bedrifter kan søke tilskudd fra offentlige myndigheter for å ansette og lønne lærekandidater. Disse tilskuddene er blant annet ment å hjelpe med å dekke lærekandidat lønn
   

Som lærekandidat kan man forvente å bli lønnet ut fra samme satsene som lærlinger i bedriften, men det er viktig å huske at det i Norge ikke er krav om minstelønn til lærlinger i alle bransjer. 

Hvem kan bli lærekandidat?

Målet med lærekandidatordningen er å gi personer som av ulike grunner ikke kan følge vanlige utdannelsesløp, en vei inn i yrkeslivet.

Det er mange grunner til at en person søker å bli lærekandidat og løsningen er åpen for en rekke ulike grupper. 

 • Personer med spesielle behov: Lærekandidatordningen er spesielt tilrettelagt for personer med ulike spesielle behov, enten det er fysiske, psykiske eller kognitive utfordringer. Dette kan inkludere personer med nedsatt funksjonsevne eller andre helsemessige forhold
   
 • Voksne uten fullført videregående opplæring: Voksne som ikke har fullført videregående opplæring, men som ønsker å skaffe seg yrkeskompetanse, kan også velge å bli lærekandidater
   
 • Personer med behov for tilrettelagt opplæring: Personer som har behov for tilrettelagt opplæring, for eksempel på grunn av læringsutfordringer eller språklige barrierer, kan dra nytte av lærekandidatordningen
   
 • Flyktninger og innvandrere: Lærekandidatordningen gir muligheter for flyktninger og innvandrere som ønsker å skaffe seg yrkeskompetanse og integrere seg i norsk arbeidsliv
   
 • Andre som ønsker alternativ yrkesopplæring: Personer som av ulike grunner foretrekker eller har behov for en alternativ tilnærming til yrkesopplæring, uavhengig av alder eller bakgrunn
   

Det er viktig å merke seg at kriteriene for å bli lærekandidat kan variere avhengig av fylke, bransje og spesifikke opplæringsprogrammer.

Prosessen med å bli lærekandidat og dermed kunne motta lærekandidat lønn involverer ofte en vurdering av personens behov, og evner for å tilpasse opplæringen på en best mulig måte. 

Lærekandidater kan få støtte og veiledning fra opplæringskontoret, og skolen gjennom hele opplæringsperioden.​​​​​​​

Hva er en lærekandidat?

En lærekandidat er en person som velger en alternativ vei til yrkeskompetanse ved å følge lærekandidatordningen. Dette utdanningsprogrammet gir en tilpasset tilnærming til yrkesopplæring, skreddersydd for de som av ulike grunner ikke kan gå den tradisjonelle lærlinge veien.

Lærekandidater er ofte personer som trenger ekstra støtte, tilpasning eller tilrettelagte opplæringsmetoder for å oppnå full yrkeskompetanse.

Lønn for lærekandidater: Hva har du krav på?

Å forstå rettighetene til lærekandidater når det gjelder lønn er essensielt for å sikre en rettferdig og bærekraftig vei til yrkeskompetanse.

Lærekandidatordningen legger vekt på en kombinasjon av arbeidstrening og teoretisk opplæring, og derfor er det viktig å fastsette klare retningslinjer for lønn for å oppmuntre til deltakelse og suksess.

Lønnet arbeidstrening

Lærekandidater som deltar i arbeidstrening skal motta lærekandidat lønn for den utførte jobben. Dette reflekterer prinsippet om at arbeid skal belønnes, selv i en opplæringskontekst.

Tariffavtaler og bransjestandarder

Lærekandidater har rett til å nyte godt av eksisterende tariffavtaler og bransjestandarder når det gjelder lærekandidat lønn. Dette sikrer at de blir behandlet rettferdig i forhold til andre arbeidstakere innen samme sektor.

Skolens rolle

Skolen, eller opplæringskontoret som administrerer lærekandidatordningen, har ansvar for å sikre at lærekandidatene mottar en rimelig og konkurransedyktig lærekandidat lønn.

Dette inkluderer å forhandle med arbeidsgivere og overvåke at lønnsnivået er i tråd med gjeldende standarder.

Å anerkjenne og støtte lærekandidater er en investering i mangfoldet og bærekraften til arbeidsstyrken.

Ved å klargjøre hva lærekandidater har krav på når det gjelder lønn, kan samfunnet skape et miljø som oppmuntrer til deltakelse og suksess for de som velger denne alternative veien til yrkeskompetanse.