Skeiene ungdomsskole er den aller første skolen i Norge hvor man benytter Biogass 100 som energikilde for oppvarming i et skolebygg/næringsbygg. Foto: Arkipartner AS

Skeiene ungdomsskole

I Juni 2015 vedtok Bystyret i Sandnes kommune at eksisterende byggmasse på Skeiene ungdomsskole skulle rehabiliteres og utvides til en U21 skole. Arbeidet, som er utført under prosjektledelse av Prosjektil AS, sto ferdig til skolestart i 2019. Det eksisterende skolebygget, som ble oppført i 1963, har blitt totalrenovert, i tillegg til at skolen har blitt utvidet med fire nye fløyer på totalt 4,000 m2.

Rivningsarbeidet startet våren 2017 og de to første nye fløyene var klare til bruk oktober 2018, mens de to siste nybygde fløyene var klare i november. Samtidig startet arbeidet med å totalrehabilitere den eksisterende skolen på 4,100 m2. 

Ferdig som planlagt, tross krevende forhold
Arbeidet har vært langvarig og til tider krevende, ettersom skolen har vært i full drift under hele byggeperioden. I tillegg har man måtte ta hensyn til skolens plassering midt i et villastrøk, med begrenset ankomst for større transport. Det var et krevende prosjekt for Prosjektleder Prosjektil AS, men den nye skolen sto klar som planlagt til skolestart 2019. 

Skeiene ungdomsskole har i dag ca. 400 elever fordelt på 15 klasser, men etter utvidelsen kan skolen ta imot opptil 615 elever fordelt på 21 klasser. Ved skolestart 2019 kunne skolens ansatte, som har økt fra 55 til 70 personer, ønske elever fra både Skeiane, Sandved og Stangeland velkommen. 

Pilotprosjekt for Biogass
I forbindelse med den nye skolen, er Sandnes kommune gjennom tekniske forskrifter pålagt å sørge for at 60% av skolens oppvarmingsbehov kommer fra fornybare energikilder. For å imøtekomme kravene ble det bestemt at de fire nye fløyene skulle ha vannbåren gulvvarme og radiatorer driftet på biogass (gjødsel fra landbruk), levert av Lyse. Med denne løsningen vil all oppvarming skje med 100% fornybar energi og sørge for at bygget blir et nullutslippsbygg. 

I og med at det ikke er fjernvarmenett nær skolen og ikke hensiktsmessige grunnforhold til bergvarmepumpe, så var det nødvendig å «gå i tenkeboksen» for å finne en fornuftig kilde til fornybar energi til oppvarming av bygg og forbruksvann. Tanken på å bruke biogass ble presentert tidlig i prosessen og kommunen kontaktet dermed Lyse for å se på muligheten for leveranse av et produkt de kaller Biogass 100. Dette er en gass som er produsert av kloakk og husdyrgjødsel i nærområdet til skolen. Som energikilde er Biogass 100 både fornybar og godkjent i henhold til tekniske forskrifter.

Skeiene ungdomsskole er den aller første skolen i Norge hvor man benytter Biogass 100 som energikilde for oppvarming i et skolebygg/næringsbygg.

Omfattende nettverk
Lyse har et omfattende gassrørledningsnett som er spredt over hele nord-Jæren. Rørledningsnettet blir brukt til distribusjon av naturgass hentet fra Kårstø, og får tilskudd av biogass produsert ved renseanlegget på Mekjarvik og på det nye Biogassanlegget på Grødaland. Kloakk og gjødsel inneholder og avgir metan til omgivelsene. Metan er en klimagass som er brennbar og som også er mye mer skadelig enn CO2 ved utslipp i atmosfæren.

Det å utvinne Biometan for avbrenning er derfor et vesentlig miljøpositivt bidrag for å motvirke drivhuseffekten i atmosfæren. En kan derfor hevde at utvinning og forbrenning av Biometan utvides fra å være klimanøytralt til klimapositivt.

Gjennom å injisere biogass i gassrørledningen på nord-Jæren, vil kundene kunne bruke biogass til ulike formål. Transportsektoren har eksempelvis benyttet produktet som drivstoff til tungtransport og busser. Samferdselsmyndighetene har godkjent et såkalt massebalanseprinsipp, der gass er kjøpt ut av gassrørledningsnettet som 100% ren Biogass med opprinnelsesgaranti, selv om gassen i ledningsnettet er en blanding av biogass og naturgass.

Med transportbransjen i tankene, har de i SEKF kjørt en prosess mot myndighetene for å få prinsippet med massebalanse godkjent for å bruke denne gassen til oppvarming av bygg. Denne prosessen har blitt drevet frem sammen med Lyse, og både DiBK (direktoratet for byggkontroll) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), har vært kontaktet i denne sammenhengen. Det viste seg at NVE var den rette instansen for godkjenning, og etter avslag på første søknad fra Lyse, så ble en klage tatt til følge og prinsippet ble godkjent til bruk for oppvarming til bygninger.

Skeiene ungdomsskole blir nå prosjektert og skal leveres med et gassanlegg der SEKF kjøper Biogass 100 som grunnlast til oppvarming. Dette er, så langt vi vet, det første skole- og/eller yrkesbygget i Norge som gjør dette ved hjelp av massebalanseprinsippet.

Aktører: 
Prosjektil er et rådgivende ingeniørselskap innen byggebransjen og har under arbeidet med Skeiene ungdomsskole hatt ansvaret for prosjekteringsledelse. Deres kjerneområder er prosjektering, arealplanlegging og prosjektadministrasjon for alle typer byggherrer, både innen det offentlige og private. Som en av Norges ledende totalleverandører av rådgivingstjenester, er Prosjektils fokus alltid å skape merverdi for sine oppdragsgivere.

Med lang erfaring og spisskompetanse, har de et overordnet mål om å gjøre byggebransjen bedre ved å gi rett råd til rett tid, og med rett kompetanse og erfaring. 

Når Prosjektil kommer tidlig inn i prosjekter, kan de tilføre den riktige kompetansen, være en katalysator og stabilisator for byggherrer og entreprenører, og bidra til en bedre balanse mellom pris og kvalitet. Det er altfor lite fokus på dette i byggebransjen i dag. Det ønsker Prosjektil AS å endre på.

Lyse Energi AS ble grunnlagt i 1998, da en rekke mindre energiselskaper i Sør-Rogaland med røtter helt tilbake til 1909, slo seg sammen. Lyse bygger og drifter i dag infrastrukturer innen både strømnett, fibernett og gassnett. Et utbredt gassnett er helt vanlig på kontinentet i Europa og nå også på Jæren. Lyse har bygget et 600 kilometer langt gassnettverk i region, som kan levere naturgass til oppvarming og i produksjon av mat og varer. 

Gass fra Lyses nett brukes blant annet til å holde varmen på Viking Stadion, den sikrer norske kunder store og modne tomater året rundt, og nå vil den også holde studenter og ansatte på Skeiene ungdomsskole varme hele året. 

20-30% CO2-reduksjon
Der gass erstatter olje, kan reduksjonen av CO2 være på så mye som 20-30 %, og utslippet av NOx kan halveres. Gassnettet er samtidig grunnlaget for å ta i bruk biogass. IVARs renseanlegg i Mekjarvik produserer i dag nok biogass til ett års drivstofforbruk for 4,000 biler med en kjørelengde på 15,000 kilometer. Den klimanøytrale biogassen hentes ut fra regionens kloakk og slam, og fraktes ut i Lyses gassnett der den blandes med naturgass. Over de neste årene skal biogassproduksjonen mer enn tredobles. Lyses langsiktige ambisjon er at det kun skal være kortreist, klimanøytral biogass som skal fraktes ut til kunder og drivstoffstasjoner. Det er et ambisiøst mål, men med utallige kyr på laget er de optimistiske.